بابااحمدی

بابااحمدی، یا طایفه بابااحمدی، که در گویش بختیاری؛ بامیدی خوانده می‌شود، یکی از طوایف ایل بختیاری، از شاخه هفت‌لنگ و از باب دورکی می‌باشد، که از ۲ تیره بزرگ و هر تیره بنوبه خود، از تش‌ها و اولاد مختلفی تشکیل می‌شوند.

تقسیمات
۱. تیره سراجدین وند

تیره درویش آدمی
تیره درویش میرحاج
تیره برام
اولاد کیخارضا علی
اولاد خیراله
اولاد حسین
اولاد قربان
اولاد سبزعلی
تیره احمد فخردین
تیره عدیوی
تیره کوهی


۲. تیره کشکی

اولاد سمال
اولاد پنجی
اولاد عرب سه کر
اولاد کریم
اولاد کاظم
اولاد میرزا حسین
اولاد شنبه
اولاد القاص
اولاد آمحمد رضا
اولاد بابا
اولاد شهباز
اولاد آسهراب